Hälleströms finbladiga sågverk

Ägarna

Vid synen 1796 bestod sågbolaget av 33 andelar, men minskade därefter med en andel eftersom fyra av de åtta bönderna från Sjulsmark sålde sina andelar till nya ägare.

 

Våren 1798 sökte sågbolaget genom P. G. Juhlin rättighet att få anlägga Hälleströms krononybygge på odlingsbar mark vid och omkring sågen. En lämplig gårdsplats utsågs på norra sidan om ån, men på grund av marktvister dröjde det till juni 1803 innan syneförrättningen blev klar. Då tillkännagav ägarna att de hade valt ut ett ytterligare ställe för ett andra nybygge vid Kälen (Kälsheden/Rosfors) som låg närmare 1 mil västerut vid ”Kjählberget” vid norra sidan om Rosån. Av beskrivningen framgår att det fanns mycket skog där och eftersom området sträckte sig ända upp mot Bjursträsk och Krokvattnet kunde man försvara en mycket stor del av kronoallmänningen där de hade tillstånd att avverka timmer. Konungens Befallningshavande (Landshövdingen) godkände båda nybyggena den 10 september 1803 med 20 års skattefrihet. Förutom sågverksrörelsen blev ägarna även ansvariga för nybyggnad, jordbruk och tillhörande skog. Detta möjliggjorde bosättning vid sågen för de fasta arbetarna.

 

Vid skattläggningen 1801 innehade Juhlin 12/32 andelar, tullinspektorn Emanuel Strandberg 8/32, handelsmannen Nils Clausén 5/32, häradsskrivaren Johan Dyhr 4/32 samt bönderna Christoffer Johansson, Anders och Olof Larsson 1/32 vardera.

 

Köpebrev 29 januari 1803

1/8 del säljare tullinspektorn Emanuel Strandberg och hans hustru Ulrika Nordendahl. Köpare prosten och magister Jonas Nordvall. Summa 675 Riksdaler Riksgälds av. Lagfart 19 september 1803.

 

Köpebrev 28 januari 1802

1/8 del säljare Emanuel Strandberg med hustru. Köpare Jonas Nordvall hälften av deras andel eller 1/8 del. Summa 600 Rdr Riksgälds.

Lagfart 16 september 1803.

 

Köpebrev 22 januari 1800

1/4 del Inteckning för 100 Rdr Riksmynt uti riksens ständers kredit tullinspektorn Emanuel Strandberg skuld till frälsenybyggaren Olof

Persson i Alter.

 

Auktion 21 april 1810

På 3/8 delar sedan handlaren Johan Erik Öhman förvärvat två uppbud vid öppen auktion vid Piteå stads rådhus av det fallerade handelshuset Gustaf Bohlins & Julins fastigheter för 1430 Rdr Banco. Avlagssumma 1200 rdr och vinnande bud av bolagsmännen, prosten Jon Nordvall och kronobefall-ningsman Johan Dyhr för 1490 rdr banco specie. 5/6 delar av summan genast betalat 1241 rdr 32 s, 1/6 i januari 248 rdr riksgälds banco och 6 % ränta. Berörda såglott så hafva dessa parter inför härads rätten träffat den förlikning att handlanden Öhman till herr prosten magister Nordvall samt krono befallningsmannen Dyhr genast i bärd afsedda omnämnda lott 3/8 delar af Helleströms sågvärk, sådan den nu befunnos, emot erhållande af 1490 rdr banco specie. 5/6 delar eller 1241 rdr 32 s betalades direkt och resterande i januari med 248 rdr 16 s banco och 6 % ränta. Nordvall blev därmed ägare till 5/6 delar och Dyhr 1/6 av här berörda 3/8 delar. Lagfart 19/10 1811.

 

År 1811 var delägarna prosten Jonas Nordvall, kronobefallningsman Dyhr och de tre ovanstående bönderna. Den 1 oktober 1812 köpte Nordvall Johan Dyhrs 3/16 för 600 Rdr Banco. I mantalslängden för 1813 framgår att Nordvall ägde 15/16 och Anders Larsson och Olof Larsson från Sjulsmark den resterande 1/16. I januari 1813 köpte Nordvall 1/16 av bönderna Olof och Anders för 200 Riksdaler Banco och i april samma år köpte han 1/32 av Christier Johansson i Sjulsmark för 100 Riksdaler Banco. Lagfart 12 maj 1814. Därmed var prosten Nordvall ensam ägare till sågen och dess tillhörigheter. Men han dog redan 1816 och ur bouppteckningen framgår det att Hälleströms sågverk med ett års brädtillverkning och de två tillhörande krononybyggena värderades till 2900 rdr banco.

 

Auktion 12 augusti 1816 å prosten Nordvalls arvingar till högstbjudande Hälleströms sågverk med inventarier och 1500 upptagna och dels framförde dels och på Rosviks åker liggande sågtimmer samt bräder och bakar vid sågverket, två krononybyggen insynta under sågverket. Det ena kallat Hälleström och det andra kallat Kälen ca 1 mil från därifrån. Vinnande bud av organisten Stenman med 5271 Rdr Banco. I köpet var kronolänsmannen Olof Norén och borgmästaren Carl Jacob Örnberg delaktiga med 1/3 del vardera. Lagfart 7 september 1818. Källa: Piteå tingslags häradsrätt AII:22 (1818-1818) Bild 2080 (AID: v153852.b2080, NAD: SE/HLA/1040135)

 

Köp 23 juni 1819 1/3 del av rådmannen J Hammargren med uppdrag till Örnberg att sälja samma lott samt sina ägande 2/3 delar. Summa 1743 Rdr 32 S banco av den numera avlidne organisten Stenman. 2.a uppbud 15/1 1820. I bouppteckningen efter Stenman i slutet av 1819 framgår att han hade 200 Riksdaler att fordra av Örnberg för bräder som transporterats till Stockholm. Beloppet för 1/3 del av Hälleströms sågverk kunde då inte bestämt uppges, men förmodligen kunde skulder likvideras med fordran eller behållning av 1817 års brädtillverkning som hos Örnberg lika med 1819 års ännu innestår.

 

Inteckning 24 januari 1820 som säkerhet för Olof Noréns 1/3 del vars betalning ännu inte blivit gjord. Summa inteckning 2801 Rdr 24 Sk 7 runstycken Riksgälds. Källa: Piteå tingslags häradsrätt AII:25 (1821-1821) Bild 140 (AID: v153855.b140, NAD: SE/HLA/1040135)

 

Köpebrev 30 maj 1826. Kungen Karl XIV Johan som köpare för 5000 Riksdaler Banco. 1.a uppbud 20 oktober 1826.